Ga naar de inhoud

Graag willen we u informeren over nieuws van WoningHuren.nl. Dat is de website waarop het woningaanbod van Woningstichting Tubbergen en 12 andere corporaties is te vinden. Ruim 26.000 woningzoekenden zoeken op dit moment naar een nieuwe woning via deze website. En net als overal in Nederland is ook bij ons de vraag naar woningen groter dan het aanbod. Dat leidt tot veel reacties per woning. Daarom hebben we samen met alle deelnemende corporaties besloten om vanaf 14 mei een pilot te doen. Doel: de slaagkans van woningzoekenden vergroten.

Voorrang voor lokale woningzoekenden
Om de slaagkans voor woningzoekenden uit de eigen gemeente/kern te vergroten, kunnen alle corporaties sinds kort (tijdelijk) voorrang geven aan lokale woningzoekenden. Dat doen ze op basis van inzicht in de lokale woningmarkt en bij maximaal 25% van de vrijkomende woningen. Kortom: daar waar het echt nodig is. Bij alle andere vrijkomende woningen kunnen lokale woningzoekenden ook reageren, samen met woningzoekenden van elders. Dit om de slaagkans en keuzevrijheid voor alle woningzoekenden op peil te houden.

Bij ons betekent dit dat we volgens de prestatieafspraken met de Gemeente nog steeds 100% voorrang hanteren voor de kleine kernen. Wij noemen dit dorpsbinding. Iedereen die uit deze kleine kernen komt heeft voorrang op de mensen die niet uit deze kernen komen. Daarnaast hanteren wij nog Gemeente voorrang. Dit geldt voor de kernen Geesteren-Albergen-Tubbergen. Wij bieden hier voor de maximale 25% zoals hierboven genoemd voorrang aan, aan de inwoners van de Gemeente Tubbergen ten opzichte van de mensen die niet uit de Gemeente Tubbergen komen.

Stimuleren serieuze reacties
Bij WoningHuren.nl zijn er niet alleen veel reacties per woning, maar ook veel weigeringen. Dat betekent dat woningzoekenden een passende woning vinden, maar die vervolgens toch niet accepteren, ondanks de krappe woningmarkt. Vaak blijkt er geen serieuze interesse. Daarom stimuleert WoningHuren.nl dat woningzoekenden bewuster reageren. Alle woningzoekenden mogen per 12 maanden nog maar maximaal 5 keer weigeren. Bij de 6e keer wordt de woningzoekende 3 maanden geblokkeerd. Als alle woningzoekenden alleen reageren als ze echt geïnteresseerd zijn, vergroot dat de kansen op een woning.

Evalueren
Bij WoningHuren.nl houden we de ontwikkelingen op de woningmarkt continu in de gaten. Na een half jaar kijken we met alle corporaties naar de effecten van deze specifieke aanpassingen en of bijsturen verder nodig is. De verwachting is dat er minder reacties per woning binnenkomen. En dat woningzoekenden eerder bovenaan staan als ze reageren. Bijkomend voordeel: het toewijzingsproces verloopt sneller. De nieuwe huurder is eerder bekend omdat we minder hoeven te wachten op weigeringen.

WoningHuren.nl
Op www.woninghuren.nl staat het woningaanbod van Beter Wonen, De Goede Woning, De Woonplaats, Domijn, Mijande Wonen, Ons Huis, Reggewoon, Sint Joseph Almelo, Twinta, Viverion, WBO Wonen, Welbions, Wonen Delden en Woningstichting Tubbergen. De website bestaat een jaar en biedt alle huurwoningen overzichtelijk op 1 plek aan. Ook zorgt de gezamenlijke website voor een beter zicht op de woonwensen van woningzoekenden in onze regio.